Why choose Us?

AKVA Group

AKVA GROUP یکی از شرکای اصلی ما در مطالعات زمین شناسی، انتخاب سایت، تهیه، نصب، بهره برداری از مزرعه ماهی و ارائه پشتیبانی فنی است.

بیشتر بخوانید
Effective Planning

BIOMAR

BIOMAR یکی از بزرگترین تامیین کننده گان غذای ماهی برای مزرعه ی نیکسا می باشد.

بیشتر بخوانید
Why choose Us?

SKRETTING

SKRETING با بالاترین کیفیت کلاس جهانی در غذاهای آماده شده ماهی.

بیشتر بخوانید
Effective Planning

FMD

FMD از تامیین کنندگان اصلی بچه ماهی برای مزرعه نیکسا میباشد.

بیشتر بخوانید
Why choose Us?

MAINSTREAM

MAINSTREAM از تامیین کننده گان اصلی بچه ماهی برای مزرعه نیکسا می باشد.

بیشتر بخوانید