محصولات

علاوه بر استفاده از شرایط محیطی مناسب، آبهای غربی خلیج فارس و مواد مغذی طبیعی، تمام ماهی های مزرعه دریایی نیکسا با روش های کاملا اتوماتیک تغذیه می شوند. غذا توسط شرکت بیومار فرانسه با بالاترین کیفیت برای خوراک ماهی ها تامیین میشود

سی بس آسیایی و سی بریم محصولاتی هستند که در مزرعه ماهی نیکسا پرورش داده میشوند

بالاترین میزان تولید و تقاضای بازار برای ماهی سی بریم متعلق به اروپا و در اسیا مربوط به ترکیه هست.

پرورش ماهی سی بس به طور گسترده ای در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری، در غرب ساحل اقیانوس آرام، در اقیانوس هند از لبه خلیج فارس تا چین، تایوان، جنوب ژاپن تا پاپوآ گینه نو و شمال استرالیا گسترش می یابد.