از دریا به خانه شما

​​هچری

نوزادگاهی

مزرعه دریایی

غــذادهی

صـــید

ماهی مولد

ماهی مولد

مرحله اول

ماهی های مولد از بین هزاران گزینه و بر اساس ویژگیهای مهمی انتخاب می شوند. ویژگیهایی مثل سرعت رشد بالا، مقاومت در برابر بیماری ها، بلوغ دیرتر و کیفیت گوشت. مولد ها مراقبت ویژه و رژیم غذایی خاصی دریافت می کنند. تخم ها در انکوباتور بارور می شوند و جنین در آنها تشکیل می شود. 12 روز منتظر می مانیم تا جنین ها رشد کنند و تخم خود را بشکنند.

ادامه مطلب

هچری

مرحله دوم
ادامه مطلب

ماهی های مولد از بین هزاران گزینه و بر اساس ویژگیهای مهمی انتخاب می شوند. ویژگیهایی مثل سرعت رشد بالا، مقاومت در برابر بیماری ها، بلوغ دیرتر و کیفیت گوشت. مولد ها مراقبت ویژه و رژیم غذایی خاصی دریافت می کنند. تخم ها در انکوباتور بارور می شوند و جنین در آنها تشکیل می شود. 12 روز منتظر می مانیم تا جنین ها رشد کنند و تخم خود را بشکنند.

نوزادگاهی

مرحله سوم
ادامه مطلب

ماهی های مولد از بین هزاران گزینه و بر اساس ویژگیهای مهمی انتخاب می شوند. ویژگیهایی مثل سرعت رشد بالا، مقاومت در برابر بیماری ها، بلوغ دیرتر و کیفیت گوشت. مولد ها مراقبت ویژه و رژیم غذایی خاصی دریافت می کنند. تخم ها در انکوباتور بارور می شوند و جنین در آنها تشکیل می شود. 12 روز منتظر می مانیم تا جنین ها رشد کنند و تخم خود را بشکنند.

ماهی های مولد از بین هزاران گزینه و بر اساس ویژگیهای مهمی انتخاب می شوند. ویژگیهایی مثل سرعت رشد بالا، مقاومت در برابر بیماری ها، بلوغ دیرتر و کیفیت گوشت. مولد ها مراقبت ویژه و رژیم غذایی خاصی دریافت می کنند. تخم ها در انکوباتور بارور می شوند و جنین در آنها تشکیل می شود. 12 روز منتظر می مانیم تا جنین ها رشد کنند و تخم خود را بشکنند.

ادامه مطلب
مرحله چهارم

مزرعه دریایی

غذادهی

مرحله پنجم
ادامه مطلب

ماهی های مولد از بین هزاران گزینه و بر اساس ویژگیهای مهمی انتخاب می شوند. ویژگیهایی مثل سرعت رشد بالا، مقاومت در برابر بیماری ها، بلوغ دیرتر و کیفیت گوشت. مولد ها مراقبت ویژه و رژیم غذایی خاصی دریافت می کنند. تخم ها در انکوباتور بارور می شوند و جنین در آنها تشکیل می شود. 12 روز منتظر می مانیم تا جنین ها رشد کنند و تخم خود را بشکنند.

ماهی های مولد از بین هزاران گزینه و بر اساس ویژگیهای مهمی انتخاب می شوند. ویژگیهایی مثل سرعت رشد بالا، مقاومت در برابر بیماری ها، بلوغ دیرتر و کیفیت گوشت. مولد ها مراقبت ویژه و رژیم غذایی خاصی دریافت می کنند. تخم ها در انکوباتور بارور می شوند و جنین در آنها تشکیل می شود. 12 روز منتظر می مانیم تا جنین ها رشد کنند و تخم خود را بشکنند.

ادامه مطلب
مرحله ششم

صید

چرا ماهی در قفس ؟

مکانیزم انتقال
بدون استرس ماهی

​قرنطینه و سلامت آب نوزادگاهی

واکسیناسیون

غذادهی در هچری،نوزادگاهی و دریا

حفظ زنجیره سرد از صید تا فروشگاه

​بهره‌مندی از مزایای طبیعی آب دریا

سلامت ماهی؛ سلامت مصرف کننده​​​​​​​

برای توضیحات بیشتر روی هر موضوع کلیک نمایید.

مزایای ماهی در قفس

مراحل رشد ماهی 
در مـــزرعـه دریــایــی نـــیـکـسا