چرا به تولید 10 برابر بیشتر غذای دریایی نیازمندیم؟​​​​​​​

ما مشتاق ایجاد تجربه متفاوتی از غذای دریای ماهی هستیم.
نیکسا به عنوان بزرگترین تولید کننده خاورمیانه، متخصص تولید ماهی سی بس در آب های خلیج فارس، در نهایت کیفیت و سلامت است .

راهکار نیکسا

در ایجاد امنیت غذایی و حل چالش غذا در کشور​​​​​​​

ماهیان مولد از بین جمعیت ماهیان بالغ با ویژگی‌های ژنتیکی مناسب انتخاب می‌شوند. از آنها تا زمان آمادگی برای باروری در تا‌نکهای مخصوص مولدین نگهداری می‌کنیم. مراحل بارو سازی و تخم‌گیری ماهی سی‌بس به دلیل تغییر جنسیت در دوره‌های زیستی این ماهی طبق شرایط و زمان بندی خاص انجام می‌شود. مدیریت دقیق ماهی مولد از اثرگذارترین عوامل بر کیفیت محصول نهایی در مزارع تولید ماهی است.

  • تولید نهاده زنده

  • تولید پروتئین با کیفیت

راهکار نیکسا

در ایجاد و نگهداشت سلامت نسل ها و رفاه اجتماعی در کشور​​​​​​​

ماهیان مولد از بین جمعیت ماهیان بالغ با ویژگی‌های ژنتیکی مناسب انتخاب می‌شوند. از آنها تا زمان آمادگی برای باروری در تا‌نکهای مخصوص مولدین نگهداری می‌کنیم. مراحل بارو سازی و تخم‌گیری ماهی سی‌بس به دلیل تغییر جنسیت در دوره‌های زیستی این ماهی طبق شرایط و زمان بندی خاص انجام می‌شود. مدیریت دقیق ماهی مولد از اثرگذارترین عوامل بر کیفیت محصول نهایی در مزارع تولید ماهی است.

  • رفاه اجتماعی

  • سلامت نسل ها

  • امنیت در فضای کار

  • اصل برابری انسان ها

راهکار نیکسا

در حفاظت مسئولانه محیط زیست 

ماهیان مولد از بین جمعیت ماهیان بالغ با ویژگی‌های ژنتیکی مناسب انتخاب می‌شوند. از آنها تا زمان آمادگی برای باروری در تا‌نکهای مخصوص مولدین نگهداری می‌کنیم. مراحل بارو سازی و تخم‌گیری ماهی سی‌بس به دلیل تغییر جنسیت در دوره‌های زیستی این ماهی طبق شرایط و زمان بندی خاص انجام می‌شود. مدیریت دقیق ماهی مولد از اثرگذارترین عوامل بر کیفیت محصول نهایی در مزارع تولید ماهی است.

  • تولید بدون آسیب به زیست بوم

  • تولید با هدف حفظ تنوع زیستی

  • استفاده بهینه از منابع انرژی

  • کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

ماهی در قفس از منظر توسعه پایدار

کاهش 21 برابری گازهای گلخانه ای​​​​​​​

اثرات زیست محیطی

ضریب تبدیل خوراک = 1.1 کیلوگرم

خوراک کمتر، پروتئین بیشتر 

تولید ماهی زیر 1 گرم

عدم وابستگی درنهاده تولید 

آمار

مشاهده آمار