متن آزمایشی

نگاره ها

اخبار

​​آمار

اخبار

افتتاح فاز یک بزرگترین طرح تولید ماهی در قفس در خلیج فارس

باشگاه خبرنگاران جوان | 1397

برزگترین مزرعه دریایی غرب آسیا با ظرفیت  3000 تن به مرحله تولید رسید

خبرگزاری صدا و سیما | 1396

با افتتاح مرکز نرسری نیکسا گامی بلند در توسعه صنعت آبزی‌پروری برداشته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان | 1397

افتتاح فاز یک بزرگترین طرح تولید ماهی در قفس در خلیج فارس

باشگاه خبرنگاران جوان | 1397

برزگترین مزرعه دریایی غرب آسیا با ظرفیت  3000 تن به مرحله تولید رسید

خبرگزاری صدا و سیما | 1396

با افتتاح مرکز نرسری نیکسا گامی بلند در توسعه صنعت آبزی‌پروری برداشته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان | 1397

آمار

افتتاح فاز یک بزرگترین طرح تولید ماهی در قفس در خلیج فارس

افتتاح فاز یک بزرگترین طرح تولید ماهی در قفس در خلیج فارس

باشگاه خبرنگاران جوان | 1397

افتتاح فاز یک بزرگترین طرح تولید ماهی در قفس در خلیج فارس

افتتاح فاز یک بزرگترین طرح تولید ماهی در قفس در خلیج فارس

باشگاه خبرنگاران جوان | 1397

افتتاح فاز یک بزرگترین طرح تولید ماهی در قفس در خلیج فارس

افتتاح فاز یک بزرگترین طرح تولید ماهی در قفس در خلیج فارس

باشگاه خبرنگاران جوان | 1397

افتتاح فاز یک بزرگترین طرح تولید ماهی در قفس در خلیج فارس

افتتاح فاز یک بزرگترین طرح تولید ماهی در قفس در خلیج فارس

باشگاه خبرنگاران جوان | 1397

افتتاح فاز یک بزرگترین طرح تولید ماهی در قفس در خلیج فارس

افتتاح فاز یک بزرگترین طرح تولید ماهی در قفس در خلیج فارس

باشگاه خبرنگاران جوان | 1397

افتتاح فاز یک بزرگترین طرح تولید ماهی در قفس در خلیج فارس

افتتاح فاز یک بزرگترین طرح تولید ماهی در قفس در خلیج فارس

باشگاه خبرنگاران جوان | 1397

نگاره 

مزرعه دریایی نیکسا

محصولات نیکسا

سایت خـشکی نیکسا